Regulamin kart upominkowych i Voucherów

1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1. „Klinika” – lokal, w którym Wydawca prowadzi działalność gospodarczą, ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U05, 00-195 Warszawa

I DEFINICJE

2. „Karta Upominkowa” – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej, karty – wizytówki lub w formie kodu przesłanego w formie elektronicznej, wydany przez Wydawcę i dostępny do nabycia w Klinice oraz za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy https://www.smiledesignclinic.pl/ uprawniający Użytkownika do:

1. zakupu Usługi w Klinice o wartości (ustalanej według cennika Wydawcy obowiązującego w dniu wykonania Usługi) nie wyższej niż wartość wskazana i wyrażona w PLN na Karcie Upominkowej lub

2. do uzyskania rabatu na zakup Usługi w Klinice, o kwotę wskazaną i wyrażoną w PLN na Karcie Upominkowej – w przypadku, gdy wartość Usługi (ustalanej według cennika Wydawcy obowiązującego w dniu wykonania Usługi) jest wyższa niż wartość wskazana i wyrażona w PLN na Karcie Upominkowe

3. „Nabywca” – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Upominkową lub Voucher w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Upominkowej lub Vouchera;

4. „Regulamin” – niniejszy regulamin, którego treść dostępna jest na stronie internetowej https://www.smiledesignclinic.pl/ oraz w Klinice.

5. „strona internetowa Wydawcy” – strona internetowa o adresie https://www.smiledesignclinic.pl/ wraz z wszystkimi odnośnikami prowadzącymi z tej strony;

6. „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej lub Vouchera przedstawiający ją do realizacji w Klinice;

7. „Usługa” – usługa lub usługi oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Klinice lub/i sklepie internetowym, o ile taki jest prowadzony przez Wydawcę;

8. „Wydawca” – SMILE DESIGN CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U05, 00-195 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000335737, kapitał zakładowy 7 770 500,00zł w całości wpłacony, NIP: 5993101765, REGON: 080317140

9. „Voucher” – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej, karty – wizytówki lub w formie kodu przesłanego w formie elektronicznej, wydany przez Wydawcę i

dostępny do nabycia w Klinice oraz za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy https://www.smiledesignclinic.pl/ uprawniający Użytkownika do zakupu konkretnej Usługi (pakietu kilku Usług) wskazanej w Voucherze.

2. Określenia użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady wydawania i realizacji Kart Upominkowych oraz Voucherów.

2. Karta Upominkowa lub Voucher może być zrealizowana w Klinice w celu zakupu Usług.

3. Karta Upominkowa może być realizowana jednorazowo. W przypadku wykorzystania Karty Upominkowej zakupu Usługi w Klinice o wartości (ustalanej według cennika Wydawcy obowiązującego w dniu wykonania Usługi) niższej niż wartość wskazana i wyrażona w PLN na Karcie Upominkowej – różnica pomiędzy wartością Usługi, a wartością wskazana w Karcie Upominkowej, nie podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika.

4. Karta Upominkowa i Voucher zachowują swoją ważność przez okres w nich wskazany lub do momentu skorzystania z nich u Wydawcy przez Użytkownika (w zależności od momentu, który nastąpi jako pierwszy). W przypadku, gdy Karta Upominkowa lub Voucher posiadają okres ważności – data wydania lub/i okres ważności Karty Upominkowej lub Vouchera wskazane są na rewersie Karty Upominkowej lub Vouchera lub w wiadomości elektronicznej, o ile Karta Upominkowa lub Voucher zostaną nabyte za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy.

5. Korzystanie z Karty Upominkowej lub Vouchera jest możliwe wyłącznie w okresie ich ważności, a z upływem okresu ważności Karty Upominkowej lub Vouchera, prawo to odpowiednio wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Upominkowej lub Vouchera niezrealizowanych do momentu upływu ich okresu ważności.

6. Karta Upominkowa lub Voucher nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

7. Doładowanie Karty Upominkowej lub Vouchera przez Użytkownika (zwiększenie ich wartości) nie jest możliwe.

8. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Upominkową lub Voucher wolne od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

III WYDANIE I AKTYWACJA KARTY UPOMINKOWEJ

1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej wartości nominalnej Karty Upominkowej lub Vouchera wybranych przez Nabywcę. Wartość nominalna Vouchera jest każdorazowo określana przez Wydawcę przed dokonaniem zapłaty przez Nabywcę. Wartość Vouchera uzależniona jest od wartości Usługi, wybranej przez Nabywcę.

2. Karta Upominkowa jest dostępna w początkowych wartościach nominalnych 50 zł, 370 zł, 500 zł, 700 zł, 1070 zł, 1400 zł

3. Zapłata za Kartę Upominkową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Klinice lub za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy lub/i z wykorzystaniem systemu płatności bezgotówkowej obsługiwany przez osobę trzecią, na zasadach określonych przez tę osobę – przy czym przekierowanie do systemu płatności obsługiwanego przez osobę trzecią nastąpi przez stronę internetową Wydawcy. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy Kartę Upominkową lub Voucher, są wskazane na stronie internetowej Wydawcy.

4. Płatność za Kartę Upominkową lub Voucher nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Upominkowej oraz innych bonów wartościowych Wydawcy.

5. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Upominkowej lub/ Vouchera oraz do przyjmowania Karty Upominkowej lub/i Vouchera do realizacji w Klinice po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.

6. Wydanie Nabywcy Karty Upominkowej lub Vouchera następuje:

1. w Klinice bezpośrednio po dokonaniu nabycia Karty Upominkowej lub/i Vouchera w Klinice;

2. po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności – o ile Karta Upominkowa lub Voucher zostały zamówione za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy – wydanie nastąpi w formie elektronicznej.

Wydanie Karty Upominkowej lub/i Vouchera jest równoznaczne z ich aktywacją oraz z nabyciem praw przysługujących ich posiadaczowi.

7. Przy wydaniu Karty Upominkowej lub Vouchera Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy lub i inne potwierdzenie dokonania płatności, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

8. Karta Upominkowa lub/i Voucher wyposażone są w numer oraz znaki szczególne zabezpieczające przed ich sfałszowaniem.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY UPOMINKOWEJ LUB/I VOUCHERA

1. Do realizacji będą przyjmowane wyłącznie Karta Upominkowa lub/i Voucher, które są ważne i nieuszkodzone, a także posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem. Karta Upominkowa lub/i Voucher w szczególności muszą zawierać czytelny kod umieszczony na ich awersie lub kod w formie elektronicznej.

2. W przypadku transakcji dokonywanej w Klinice Użytkownik realizuje Kartę Upominkową lub/i Voucher przez przedstawienie ich personelowi Wydawcy oraz zadeklarowanie chęci ich użycia przed dokonaniem zakupu Usługi.

3. Jedna Karta Upominkowa lub/i Voucher mogą zostać wykorzystane tylko w jednej transakcji z Wydawcą.

4. Realizując Kartę Upominkową lub Voucher, Użytkownik może żądać wyłącznie wykonania tej Usługi, która jest aktualnie dostępna w ofercie Wydawcy, na zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju Usługi u Wydawcy, z uwzględnieniem czasu oczekiwania na realizację Usługi oraz dostępności terminów (w ramach wolnych miejsc) wykonania zamawianych Usług u Wydawcy.

5. Wydawca zalicza Kartę Upominkową na poczet ceny Usługi. Wydawca zalicza Voucher na poczet ceny Usługi.

6. Wartość Usługi każdorazowo wyznacza cena detaliczna Usługi, będącej przedmiotem transakcji z użyciem Karty Upominkowej, obowiązująca u Wydawcy, w chwili realizacji tego prawa.

7. W przypadku, gdy wartość Usługi nabywanej przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Upominkowej jest wyższa niż wartość nominalna Karty Upominkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Klinice.

8. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Upominkowych w celu zsumowania wartości nominalnej Kart Upominkowych. W przypadku realizacji w jednej transakcji kilku Kart Upominkowych, sumuje się wartość Kart Upominkowych, traktując je jako jedną Kartę Upominkową o wartości nominalnej stanowiącej sumę składających się na nią Kart Upominkowych.

9. W przypadku transakcji dokonywanej w Klinice – po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej pracownik Kliniki zaznacza na Karcie Upominkowej lub/ i Voucherze fakt ich realizacji w sposób uniemożliwiający jej odczytanie i ponowne użycie.

10. Przy realizacji Karty Upominkowej lub Voucheru, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu reszty w gotówce lub w innej formie płatności, gdy wartość Usługi nabywanej przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Upominkowej lub/ Voucheru jest niższa niż niższa niż wartość nominalna Karty Upominkowej lub gdy cena Usługi w chwili jej nabycia jest niższa niż cena nabycia Voucheru.

11. Karta Upominkowa lub Voucher mogą być zrealizowane przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Upominkową lub/i Voucher w Klinice. Karta Upominkowa lub/i Voucher uprawnia do jej realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Upominkowej lub/i Vouchera – dokument na okaziciela.

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Upominkowej lub/i Vouchera w następujących przypadkach:

1. upływu okresu ważności Karty Upominkowej lub Vouchera – o ile taki okres ważności został zastrzeżony;

2. gdy Karta Upominkowa lub/ i Voucher – kod na nich wskazany – zostały już wcześniej wykorzystane w Klinice;

3. uszkodzenia Karty Upominkowej lub/i Vouchara w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na dokumencie, w tym w szczególności kodu dokumentu, daty upływu okresu ważności;

4. uzasadnionego podejrzenia pracownika Kliniki co do autentyczności Karty Upominkowej lub/i Vouchera.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Upominkowej lub/i Vouchera przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Upominkowej lub/i Vouchera.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Upominkowej lub/i Vouchera niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Upominkowej lub/i Vouchera.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do konta (o ile takie zostanie utworzone), na którym dostępne będą dane umożliwiające skorzystanie z Karty Upominkowej lub/i Vouchera, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił dane lub dostęp do tego konta.

4. Karta Upominkowa lub/i Voucher nie może zostać zablokowana lub zastrzeżona.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Upominkowej lub/i Vouchera przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w ich posiadanie), jeżeli osoba ta przedstawi Wydawcy Kartę Upominkową lub/i Voucher w przypadku transakcji dokonywanych w Klinice, chyba że Wydawca wiedział, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Upominkową lub/i Voucher, które zostały utracone (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzone po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Upominkową lub/i Voucherem będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Klinice w godzinach jej otwarcia lub przesłać na adres Kliniki z dopiskiem „Reklamacja” za pośrednictwem listu.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Upominkowej lub/i Vouchera, numer Karty Upominkowej lub/i Vouchera, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, na koszt Wydawcy, reklamowaną Kartę Upominkową lub/i Voucher oraz dowód ich zakupu, np wydruk potwierdzający nabycie, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Upominkową lub/i Voucher lub inny dowód.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności towaru z umową.

VII ZWROT KARTY UPOMINKOWEJ LUB/I VOUCHERA

1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Upominkową lub/i Voucher za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy, może odstąpić od umowy o Kartę Upominkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Upominkowej lub/i Vouchera przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Upominkowa lub/i Voucher zostały wykorzystane (choćby w celu zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość nominalna Karty Upominkowej) do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej Karty Upominkowej lub/i Vouchera, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Upominkową lub/i Voucher, Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Upominkowej lub/i Vouchera, Nabywca nie skorzysta z nich. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Upominkową lub/i Voucher, a ich odesłaniem, Nabywca zrealizował Kartę Upominkową lub/i Voucher, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Upominkowej

lub/i Vouchera. Odstąpienie od umowy o Kartę Upominkową lub/i Vouchera zawartej za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Upominkową lub/i Vouchera zawartą za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty Upominkowej, w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku nabycia Karty Upominkowej lub/i Vouchera w Klinice, Karta Upominkowa lub/i Voucher nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Upominkową lub/i Voucher oraz zwrotu Karty Upominkowej lub/i Vouchera lub obniżenia ceny Karty Upominkowej lub/i Vouchera, zwrot ceny Karty Upominkowej lub/i Vouchera (ewentualnie odpowiedniej części ceny) nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca przy nabyciu Karty Upominkowej lub/i Vouchera. W przypadku obniżenia ceny Karty Upominkowej lub/i Vouchera, zwrot w pierwszej kolejności nastąpi w formie dodatkowej Karty Upominkowej lub/i Vouchera o wartości maksymalnej, równej wartości nominalnej nabytej pierwotnie Karty Upominkowej lub/i Vouchera.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Nabywca dokonujący zakupu Karty Upominkowej lub/i Vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Nabywcy podanych w procesie zakupu. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do dokonania zakupu Karty Upominkowej lub/i Vouchera.

2. Dane osobowe Nabywcy są przetwarzane przez SMILE DESIGN CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U05, 00-195 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000335737, kapitał zakładowy 7 770 500,00zł w całości wpłacony, NIP: 5993101765, REGON: 080317140. Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są przez Wydawcę w celu wykonania umowy sprzedaży Kart Upominkowych lub/i Voucherów.

3. Wydawca przetwarza następujące dane osobowe Nabywcy dokonującego zakupu Karty Upominkowej lub/i Vouchera za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy lub w Klinice: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres dostawy.

4. Jeśli Nabywca wyrazi na to zgodę, dane osobowe Nabywcy przetwarzane są także w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Wydawcę i podmioty z nim współpracujące.

5. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie lub realizacja Karty Upominkowej lub/i Vouchera są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty Upominkowej lub/i Vouchera przez

Użytkownika niebędącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Nabywca Karty Upominkowej lub/i Vouchera jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Upominkową lub/i Voucher o treści niniejszego Regulaminu.

3. Karty Upominkowe lub/i Voucher pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Usługi.

4. Karta Upominkowa lub/i Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie są elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie są kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy, w Klinice, na stronie internetowej pod adresem https://www.silverdentalclinic.pl/regulamin/. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy o Kartę Upominkową lub/i Voucher zawartej za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy następuje przez przesłanie Nabywcy, na adres poczty elektronicznej podany w ramach zawierania transakcji, treści zawartej umowy. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej lub elektronicznej, na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://www.smiledesignclinic.pl/regulamin/, w Klinice wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2020 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Upominkowych lub/i Voucherów aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu – nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin niniejszy pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Upominkowych lub/i Voucherów aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Upominkowych lub/i Voucherów w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Upominkowych lub/i Voucherów Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w Punkcie VIII.7. Użytkownicy Kart Upominkowych lub/i Voucherów nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach, z zastrzeżeniem, że w przypadku Kart Upominkowych lub/i Voucherów wydanych bez wskazania okresu ważności, Wydawca może jednostronnie – poprzez poinformowanie Nabywcy z zachowaniem formy dokumentowej – wyznaczyć Nabywcy termin – nie krótszy niż 12 miesięcy – do wykorzystania Karty Upominkowej lub/i Vouchera. Po okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Karta Upominkowa lub/i Voucher tracą ważność.

10. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

11. Użytkownik posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: federacja-konsumentow.org.pl.

12. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl.

13. Użytkownik będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Wydawcą:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Wydawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

14. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie: http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

15. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

16. Użytkownik posiadający status Konsumenta może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy

2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR europa.eu/consumers/odr.

17. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Wydawca wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

18. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą winna odbywać się w następujący sposób:

1. w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy: SMILE DESIGN CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U05, 00-195 Warszawa w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: recepcja@smiledesignclinic.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart Upominkowych i Voucherów w Silver Dental Clinic

Załącznik nr 2 do Regulaminu Kart Upominkowych i Voucherów w Silver Dental Clinic

Shopping Cart