Polityka prywatności

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SMILE DESIGN CLINIC sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-195, ul. Z. Słomińskiego 5 lok. U05,NIP : 5993101765,REGON:080317140, KRS: 0000335737,która realizuje świadczenia medyczne w dwóch placówkach :ORTO-FAN CLINIC przy ul. Jagiellońskiej 66 lok.4/4A w Warszawie i SMILE DESIGN CLINIC przy ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05 w Warszawie. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres : klinika@ortofan.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Łosiewicz, adres e-mail: a.losiewicz@klinikaortofan.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w ORTO – FAN CLINIC lub SMILE DESIGN CLINIC, na podstawie art. 9 ust.2 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prowadzenia działalności gospodarczej związanej z świadczeniem usług medycznych, na podstawie art. 6 ust.1lit.b,c,f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez ORTO-FAN CLINIC i SMILE DESIGN CLINIC w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie obsługi informatycznej lub innych bieżących spraw dostawcom usług zaopatrujących ORTO-FAN CLINIC i SMILE DESIGN CLINIC w rozwiązania techniczne lub organizacyjne umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych a także dostawcom usług prawnych, doradczych, księgowych.

Pani/Pana nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a dla celów podatkowych przechowywane będą przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ORTO – FAN CLINIC lub SMILE DESIGN CLINIC zrealizował ostatnią usługę na Pani/Pana rzecz.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych przez ORTO-FAN CLINIC lub SMILE DESIGN CLINIC. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta ORTO – FAN CLINIC i SMILE DESIGN CLINIC w związku z prowadzeniem przez Administratora Danych Osobowych elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z poważaniem

Alicja Chowaniec-Prażuch, Daniel Petrykiewicz
Warszawa, dnia 06.04.2020

Shopping Cart